Modern Türkiye’nin Yüz Düşünürü - 3. Cilt

Satın Al

₺ 0.00

Modern Türkiye’nin Yüz Düşünürü - 3. Cilt

 Aydın/düşünür, toplum içinde önemli bir rol üstlenir; doğruları cesurca ifade etmek, toplumun ilerlemesine ve özgürleşmesine katkıda bulunmak ana sorumluluğudur. Geçmişte, ilerlemenin ve özgürleşmenin sağlanmasında “yanlışa yanlış” diyebilenlerin etkisi büyük olmuştur ve bu durum, aydın kişilerin toplumun bilincine nasıl yansıdığını gösterir. Aydın bireylerin sorumluluğu, doğruları savunmak ve topluma rehberlik etmekle özdeşleşir. Bu duruş, diğer bireyler üzerinde örnek teşkil eder ve savunulan değerler toplumda daha fazla kabul görür. Böylelikle toplumsal değerler artar, niteliksel olarak ilerlemeye liderlik edilir ve evrensel ilerlemeyi şekillendirir. Özellikle zorlu dönemlerde, aydınların onurlu duruşu toplumu yönlendirici bir rol üstlenir ve çıkar hesaplarıyla suskun kalanlara karşı etkili bir uyarıcı olabilir. Dünya, nitelikli bireylere ihtiyaç duyan bir hale gelmiştir ve aydın bireyler, geleceği öngörerek hareket eden, toplumu geleceğe hazırlayan önemli aktörlerdir. Bu anlamda, aydınlar geleceği şekillendirmede kilit bir rol oynarlar ve toplumun ilerlemesi için önemli bir güç oluştururlar. Düşünürler/aydınlar içinde yaşadığı milletin veya toplumu maşeri vicdanıdır. Grigory Petrov, “Beyaz Zambaklar Ülkesi” isimli kitabında bu durumu, şu veciz cümlesiyle özetler: “aydınlar halkın beynidir.” Özetle düşünürler, önemli bir mesuliyet sahibidir. Aydın toplumun ahlakı, vicdanı ve kalbidir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet dönemine geçiş sürecinde aydınlar, tarihin kırılma noktalarında önemli roller üstlendiler. Osmanlı’da aydınlar genellikle devletin hizmetinde olan, eğitimli ve entelektüel bireylerdi. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında aydınlar arasında Batı etkisi ve milliyetçilik akımlarının güçlenmesiyle birlikte, toplumsal değişim ve modernleşme talepleri artmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde aydınlar, modernleşme ve reform ihtiyacı konusunda fikir birliği sağlamaya çalışırken, bazıları da Batı’ya özenerek Osmanlı toplumunu eleştirdiler ve değişim çağrısında bulundular. Bazı aydınlar ise yenileşmeyi savunurken Batı medeniyetine karşı Osmanlı’nın savunduğu büyük medeniyetin değerlerine bağlı kalarak değişim ve yenileşmenin gerçekleşmesini savunmuşlardır. Bu süreç, aydınların toplumun sosyal ve siyasi yapısını yeniden şekillendirme çabalarını da beraberinde getirdi. Cumhuriyet döneminde ise aydınlar modern Türkiye’nin kurulmasında önemli rol oynadılar. Cumhuriyetin temel değerleri başta olmak üzere çağdaşlık, eğitim ve bilim gibi ilkelerin yayılmasında aydınların etkisi büyük oldu. Aydınlar, toplumun eğitim seviyesini yükseltmek, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi desteklemek ve demokratik değerleri yaymak konusunda önemli gayretler sarf ettiler. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde aydınlar, toplumun değişim ve dönüşümünde önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. İdealleri ve fikirleriyle topluma yön veren aydınlar, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve siyasi gelişiminde belirleyici bir rol oynamışlardır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, hukuk, eğitim, dil, giyim ve sosyal yaşamda köklü reformlar yapılarak Türkiye’nin modernleşme serüveni devam etti. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren devletçilik ilkesi gereği ekonomi, sanayileşme ve kalkınma odaklı politikalar izlendi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, çok partili hayata geçişle birlikte demokratikleşme süreci hız kazandı. 1950’lerden itibaren uygulanan liberal ekonomi politikaları, Türkiye’nin dünya ekonomisiyle entegrasyonunu artırdı. Soğuk Savaş döneminde, Türkiye stratejik konumu nedeniyle önemli bir rol oynadı ve Batı bloku ile yakın ilişkiler kurdu. NATO’ya üyeliği ve Kore Savaşı’na katılımı, bu dönemin dış politika önceliklerini yansıtıyor. 1980’ler ve 1990’lar boyunca yaşanan siyasi ve ekonomik dalgalanmalar, Türkiye’nin demokratikleşme ve ekonomik istikrar arayışını şekillendirdi. 2000’li yıllara girerken Türkiye, AB ile tam üyelik müzakerelerine başladı ve küresel düzeyde daha aktif bir rol üstlenmeye başladı. Ekonomik, teknolojik ve sosyal alanda kaydedilen ilerlemeler, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdi. Cumhuriyet’in 100 yılına girilirken güçlü Türkiye anlayışıyla Türkiye bölgesel güçten, küresel güce evirilmeye doğru emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak, Türk düşünce tarihine damga vuran 100 önemli düşünür üzerine eser ortaya koymak, bu isimlere bir vefa göstergesidir. Bu düşünürler, fikirleri ve katkılarıyla Türkiye’nin siyasal, sosyal, iktisadi, kültürel, edebi ve bilimsel gelişimine önemli ölçüde katkıda bulundular. Onların eserleri ve düşünceleri, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda uluslararası alanda da etkisini gösterdi. Birbirinden kıymetli bu düşünürlerin her biri kendi kitlesi üzerinde önemli olmakla birlikte, günümüze bıraktığı düşünceleri, hangi siyasal düşünceden olursa olsun toplum nezdinde bir karşılığı vardır. Sıradan günlük siyasal meşgalenin ötesinde yapılan analizler, onları kıymetli kılar. Düşünceleriyle Türkiye siyasi alanından, edebiyat akımlarına, iktisadi yansımalardan kültürel gelişmelere kadar suyun başında duran bu düşünürler, 100. yılında Cumhuriyet’in önemli saç ayaklarını oluşturuyorlar.Milli ve manevi değerlere dayalı düşünceleriyle, Türk ulusal kimliğinin oluşumunda önemli bir rol oynayan Namık Kemal’in, Tanzimat döneminin önemli figürü olan, modern Türk edebiyatının temellerini atan ve Osmanlı toplumunda eğitim ve aydınlanma hareketlerine öncülük eden Şinasi’nin ve diğer birçok Osmanlı münevverlerinin mirası üzerine eklemlenen Cumhuriyet dönemi düşünürleri modern Türkiye’nin her yönüyle inşa edilmesine katkıda bulundular. Bu takdimde sadece birkaç isme yer verebilmek mümkündür ancak, Türk düşünce dünyasının çeşitliliği ve zenginliği göz önüne alındığında, bu 100 ismin seçimi oldukça kapsamlı ve temsil edicidir. Her biri, kendi döneminde ve sonrasında Türkiye’nin entelektüel ve kültürel mirasına önemli katkılarda bulunan, düşünceleriyle iz bırakan büyük şahsiyetlerdir. Bugün, Türk düşünce tarihine bu büyük mirasın ışığında bakmak, Türkiye’nin geleceğine dair daha derin bir anlayış geliştirmemize yardımcı olacaktır. Türk aydını, siyaset bilimci ve düşünür Abdullah Cevdet, Osmanlı döneminde modernleşme ve Batılılaşma sürecini analiz etti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ve akabinde modern Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği üzerine düşündü. Ayrıca, Cevdet, İslam felsefesi ve modern bilim arasındaki ilişkiyi ele alarak İslam dünyasının modernleşme sürecine katkıda bulundu. Bu dönemin diğer bir düşünürü olan Dr. Rıza Nur, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde önemli bir figürdür. Modern Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yapısının oluşumunda etkili olarak, Türk milliyetçiliği ve cumhuriyetçiliği ideallerini savundu. Türk modernleşmesi ve milliyetçiliği üzerine önemli düşünceler geliştiren Ziya Gökalp, Türk sosyolojisinin kurucu isimlerindendir. Onun sosyolojik ve felsefi çalışmaları, milliyetçiliğin ve modernleşmenin temellerini oluşturdu. Ayrıca, Türk modernleşmesinin ideolojik yapısına yön veren düşünce akımlarının başında gelen Türkçülük ve Turancılık düşüncelerinin öncülerindendir. Türk milliyetçiliği ve Pantürkizm hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Yusuf Akçura, düşünce dünyasında önemli bir yer tutar. Akçura, Türk tarihini ve kültürünü derinlemesine inceledi. Milli kimliğinin oluşumuna ve güçlenmesine katkıda bulundu. Ayrıca, Pantürkizm hareketinin teorisyenleri arasında yer alır. Bir diğer Türk milliyetçiliği ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Hüseyin Nihal Atsız, Türk tarihine ve kültürüne önemli katkılarda bulundu. Atsız, Türk tarihini ve mitolojisini derinlemesine inceleyerek milli kimliğin güçlendirilmesine önemli katkılar yaptı. Türk edebiyatının önemli romancı, şair, denemeci ve eleştirmenlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerinde zaman, mekân, hafıza gibi temaları işleyerek derin bir felsefi düşünceyi okuyucuya aktarıyor. Ayrıca, Tanpınar’ın eserleri, modernleşmenin ve kimlik arayışının da önemli birer belgesidir. Onun düşünceleri, Türk edebiyatının ve kültürünün gelişimine büyük katkı sağladı ve bugün hala etkisini sürdürüyor. Tanpınar kadar etki bırakan Yahya Kemal Beyatlı, modern Türk şiirinin önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerinde geleneksel ve  modern unsurları ustalıkla harmanlayarak estetik ve felsefi derinlikleri işledi. Ayrıca, Yahya Kemal’in düzyazı eserleri de, Türk edebiyatı ve kültürü üzerine önemli birer referans kaynağıdır. Beyatlı, Türk milli kimliğinin oluşumunda ve kültürel mirasın korunmasında önemli bir role sahiptir. Halide Edip Adıvar, feminist bir aydın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Türkiye’nin modernleşme süreci gibi tarihsel dönemlerinde etkili bir figürdür. Romanlarında ve denemelerinde toplumsal ve siyasi sorunlara odaklanarak Türk kadınının sosyal ve eğitimsel durumunu ele aldı. Eserleri, Türk edebiyatının ve toplumunun evrimi üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir kaynak oldu. Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Peyami Safa, romanları ve denemeleriyle tanınır. Eserlerinde felsefi ve psikolojik derinlikleri işleyen Safa, edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerindendir.Tarih alanın en önemli isimlerinden Mehmed Fuad Köprülü, Osmanlı dönemi Türk edebiyatının incelenmesinde öncü bir rol üstlendi. Köprülü, Osmanlı dönemi edebiyatının dönemsel ve tematik analizlerini derinlemesine yaparak, edebiyatın gelişimine ve kültürel mirasına önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, Türk halk edebiyatının ve Divan edebiyatının önemli bir araştırmacısı olarak da bilinir. Eserleri ve düşünceleri, edebiyat ve tarih üzerine yapılan çalışmaların vazgeçilmez kaynakları arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, Cumhuriyet döneminin önemli düşünürlerinden biri olan, hukukçu, yazar ve düşünür Ali Fuat Başgil ise hukuk sisteminin gelişimine ve modernleşmesine önemli katkılarda bulundu. Aynı zamanda, milli eğitim sisteminin kurucularından biri olarak tanınır. Başgil’in düşünceleri, Türkiye’nin hukuki ve eğitim politikalarının şekillenmesinde etkili oldu. Onun eserleri hala bu alanlarda referans olarak kullanılıyor. Sosyolog ve düşünür Erol Güngör, Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik yapısını inceleyen önemli bir figürdür. Modernleşme süreci, kültürel kimlik ve ulusal kimlik gibi konuları derinlemesine ele aldı. Güngör’ün eserleri, Türkiye’nin modernleşme sürecini anlamak ve bu sürecin toplumsal etkilerini değerlendirmek için önemli birer kaynaktır. Sosyalist düşünce hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Behice Boran, toplumsal ve siyasi sorunları derinlemesine ele alan önemli bir düşünürdür. Marksist teorileri Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısına uyarladı ve Türkiye’nin modernleşme sürecini bu bağlamda ele aldı. Boran’ın çalışmaları, Türkiye’de sol düşüncenin ve sosyalist hareketlerin gelişimine önemli katkılarda bulundu. Türk marksist düşünce hareketinin önde gelen isimlerinden biri de tatbikî Hikmet Kıvılcımlı’dır. Türkiye›de sosyalizmin ve marksizmin yayılmasına önemli katkılarda bulunarak, sosyalist hareketin öncü figürlerinden biri olan Kıvılcımlı, Türkiye’deki sınıf mücadelesini ve toplumsal değişimi ele alan önemli eserler verdi. Siyaset bilimci, yazar ve düşünür Doğan Avcıoğlu, Türk milliyetçiliği ve siyasi düşüncenin önemli temsilcilerindendir. Milliyetçiliğin tarihini ve ideolojisini ele alan çalışmalarıyla tanınır. Avcıoğlu’nun eserleri, Türk siyasi düşüncesinin evri  mini ve milliyetçiliğin ideolojik temellerini anlamamıza yardımcı olur. Sosyalist düşünce hareketinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Ali Aybar, Türkiye’de solun önde gelen figürlerindendir. Sosyalist ideolojileri Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yapısına uyarlayarak, Türk solunun gelişimine katkıda bulundu. Ayrıca, sosyalist hareketin örgütlenmesine ve yayılmasına önemli katkılar sağladı. Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Sezai Karakoç, şiirlerinde genellikle aşk, iman ve insanlık gibi temaları işlemiştir. Mistik bir atmosfer ve derinlik barındıran eserleri, Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Karakoç’un fikirleri ve şiirleri, edebiyatın ve kültürün derinliklerine ulaşmamıza yardımcı olur. Yazar ve düşünür Nuri Pakdil ve Mehmet Akif İnan, İslamî düşüncenin ve değerlerin Türkiye›deki yaygınlığını ve etkisini araştıran önemli bir kişiliktir. Eserlerinde dinî ve ahlakî konuları işleyen Pakdil, Türk edebiyatına ve düşünce dünyasına önemli katkılarda bulundu. Düşünce dünyasının önemli isimlerinden biri olan Nurettin Topçu, felsefe, siyaset ve kültür alanlarında derinlemesine çalışmalar yaptı. Topçu’nun düşünceleri, İslamî düşünceyle Batı felsefesi arasında bir sentez arayışını yansıtır. Eserleri, Türk toplumunun modernleşme sürecindeki kimlik arayışını ve değerlerine sahip çıkma çabalarını ele alır. Düşünür ve edebiyat eleştirmeni Cemil Meriç, felsefe, edebiyat ve kültür üzerine derinlemesine analizler yaptı. Eserlerinde genellikle Batı felsefesi ile Doğu düşüncesi arasındaki ilişkileri inceler ve düşünce dünyasına yeni bakış açıları getirir. Meriç’in eserleri, edebiyat ve düşünce tarihine önemli katkılar sağladı. Felsefeci ve düşünür Hilmi Ziya Ülken, felsefe tarihi, metafizik ve din felsefesi üzerine çalıştı. Eserlerinde genellikle İslam felsefesi ve Türk felsefesi geleneğini ele aldı ve İslami düşünceyi modern düşünceyle sentezlemeye çalıştı. Ülken›in eserleri, İslam düşüncesinin modern dünyadaki yeri ve önemi üzerine derinlemesine düşündüğünü gösterir. Yine aynı şekilde sosyolog ve düşünür Niyazi Berkes, Türkiye’deki siyasi ve toplumsal değişimleri derinlemesine analiz eden önemli bir figürdür. Modernleşme süreci, laiklik ve demokrasi gibi konuları ele alarak Türk toplumunun evrimini inceler. Berkes’in eserleri, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yapısını anlamamıza ve değerlendirmemize katkı sağlar. Köprülünün öğrencisi, tarihçi ve akademisyen Halil İbrahim İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, ekonomik ve siyasi yapısını derinlemesine inceleyen önemli bir düşünürdür. İnalcık, Osmanlı dönemi tarihine getirdiği yenilikçi bakış açısıyla tanınır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kökenleri, kuruluşu ve yükselişi üzerine yaptığı araştırmalarla uluslararası alanda saygın bir konuma sahiptir. Ayrıca, İnalcık›ın çalışmaları, Osmanlı tarihçiliğinde yeni bir dönemin başlamasına öncülük etti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun vadeli tarihî süreçler içindeki yerini anlamamıza büyük katkı sağladı. Felsefeci Necati Öner, Türk felsefesinin çağdaş temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Felsefeyi sadece akademik bir uğraş olmaktan çıkararak, toplum ve kültürle bütünleştiren ve felsefi bir bakış açısına sahip olan bir düşünürdür. Öğ rencileriyle ve hocalarıyla entelektüel ve manevi bir bağ kurarak. Türkiye’deki bilim ve mantık anlayışı, mantığın kökeni, insan özgürlüğü, zihniyet meseleleri, milli zihniyet ve birlik, dil ve düşünce ilişkisi, felsefe ve mantık eğitimi gibi konularla ilgilendi. Felsefe ve fikir dünyasının zirve isimlerinden biri de Şaban Teoman Duralı’dır. Şaban Teoman Duralı, Türkiye’nin nadir yetiştirdiği büyük felsefecilerden ve entelektüellerden biri olarak bilinir; özellikle genç nesillere yüksek özgüven aşılamaya çalıştığı bilinmektedir. Türkiye’nin önemli felsefecilerinden biri olan İoanna Kuçuradi, etik, insan hakları ve demokrasi gibi konular üzerine çalıştı ve felsefi düşüncenin Türkiye’deki gelişimine katkıda bulundu. Ayrıca, Kuçuradi’nin eserleri, felsefi düşüncenin evrensel boyutlarını Türk toplumuna aktararak felsefe eğitimine ve araştırmalarına katkı sağladı. Zamanında akademinin önde gelen isimlerinden sosyal bilimci ve düşünür Mümtaz Turhan, Türkiye’deki siyasi ve toplumsal yapının analizinde önemli katkılarda bulundu. Eserlerinde genellikle modernleşme, demokrasi ve laiklik gibi kavramları ele aldı. Turhan, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dönüşümünü anlamamıza yardımcı olan önemli bir figürdür. Tarihçi ve düşünür Kemal Karpat, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine önemli çalışmalar yaptı. Eserlerinde genellikle Osmanlı’nın çöküşü ve Türkiye’nin modernleşme süreci gibi konuları ele aldı, tarihî ve toplumsal değişimleri derinlemesine analiz etti. Karpat, Türk tarihçiliğine ve düşünce dünyasına önemli katkılar sağladı. Sosyolog ve düşünür Şerif Mardin ise Türkiye›deki siyasi ve toplumsal yapıyı anlamamıza yardımcı olan önemli bir figürdür. Modernleşme, kimlik ve siyaset üzerine çalışmalar yaptı, toplumunun yapısal ve kültürel değişimlerini ele aldı. Mardin’in eserleri, Türkiye’nin modernleşme sürecindeki zorluklarını ve fırsatlarını analiz ederek önemli birer kaynak niteliği taşır. Türk şair, yazar ve düşünür Süleyman Nazif, Osmanlı dönemi edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Eserlerinde genellikle milliyetçilik ve milli kimlik konularını işler. Türk milletinin tarihî ve kültürel değerlerini vurgular ve milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir. Ayrıca, Nazif’in eserleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinin sosyal ve siyasi yapısını yansıtarak tarihî birer belge niteliği taşır. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin milli ve dini değerlerini işleyen önemli bir şairdir. En tanınmış eseri olan “İstiklal Marşı”, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatarak milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir. Ayrıca, Ersoy’un diğer şiirleri de, Türk milletinin tarihî ve kültürel mirasını yansıtarak önemli birer milli sembol haline geldi. Akif’in döneminde yaşamış fakat bir sonraki kuşağa giren Yaşar Kemal, eserlerinde genellikle Anadolu’nun kırsal yaşamını ve insanlarının yaşadığı zorlukları işler. Romanları ve hikâyeleri, Türk toplumunun tarihî ve kültürel dokusunu yansıtarak derin bir sosyal eleştiri sunar. Ayrıca, Kemal’in eserleri, doğa sevgisi ve ekolojik bilinç konularında da önemli mesajlar içerir. Nazım Hikmet ise eserlerinde genellikle toplumsal sorunları ve insanın iç dünyasını ele alır. Marksist düşünceyle yoğrulmuş eserleri, Türk toplumunun sınıfsal yapılanmasını ve mücadelelerini  yansıtır. Ayrıca, Nazım Hikmet’in şiirleri, insanlık ve özgürlük mücadelesini evrensel bir perspektifle işleyerek geniş bir okuyucu kitlesine hitap eder. Şiirden romana geçildiğinde karşılaşılan ilk isim belki de Kemal Tahir’dir. Kemal Tahir, eserlerinde genellikle Türkiye’nin sosyal ve politik yapısını ele alır. Tarihî romanları ve kurgusal eserleriyle toplumunun tarihî dönemlerini ve toplumsal değişimlerini anlatır. Ayrıca, Tahir’in eserleri, Türkiye’nin modernleşme sürecini ve siyasi dönüşümlerini yansıtarak okuyucuya önemli mesajlar verir. Aziz Nesin ise Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerindendir. Eserlerinde genellikle toplumsal ve siyasi eleştirilerde bulundu, Türk toplumunun çeşitli kesimlerini hicvetti. Nesin’in eserleri, toplumun mizahi ve eleştirel bir portresini sunar. Türk romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, eserlerinde genellikle Türkiye’nin tarihsel ve kültürel dokusunu işler. Pamuk, Türk toplumunun çeşitli yönlerini ele alarak, modern Türkiye’nin kimlik arayışını ve zorluklarını yansıttı. Eserleri, Türk edebiyatının uluslararası alandaki tanınırlığını artırdı ve geniş kitlelerce okundu. Bu düşünürlerin eserleri ve çalışmaları, Türk toplumunun tarihî, kültürel ve siyasi yapısını anlamamıza ve değerlendirmemize katkı sağladı. Her biri kendi alanında önemli Türk düşün dünyasını etkiledi ve Türk düşünce dünyasına derinlik kazandırdı.
Erişim Türü : kurumsal erisim bireysel erisim
Tanımlı ISBN:

9786259445779

Konular
Tarih Felsefesi
Anahtar Kelimeler

modern , türkiye’nin , yüz , düşünürü , - , 3. , cilt

Dil : Türkçe (TR)

Hata Bildir

Bu E-Kitap; Dijital Hakların Korunması amacıyla belirlenen süre için kullanılmaktadır.
Özellikler Durum
Kopyalanma ve Çoğaltma İzni
Alıntı/Atıf Yapma İmkânı
Web Üzerinden Okuma
Çevrim Dışı Okuma
Kullanılabilecek Cihaz Sayısı 2
Ekran Görüntülü/Ekran Kaydı
Not Alma
Yazdırma*
Vurgulama ve Boyama
Metin İçinde Gezinme
Gelişmiş Metin İçi Arama
Renklendirme
Lisanslama
IP ve ID Kontrolü
Filigran
İade Hakkı
Metin Okuyucu LockLizard Viewer

* (Yayıncı tarafından izin verilmişse)

NASIL ÇALIŞIR?

1

Lisans Yazılımı Nasıl Yüklenir?

Sisteminize uygun olan LockLizard DRM (digital lisans koruma yazılımı) yazılımını cihazınıza indirin ve kurulumu tamamlayın.

2

Lisans Dosyasını Al

Lisans dosyanızı üye panelinde bulunan Lisans Dosyamı İndir butonuna tıklayarak indirin ve görüntüleyici yazılımını açın.

3

Lisanslama

Kurduğunuz locklizard yazılımı açınız ve sol menüde bulunan lisanslama alanına tıklayarak indirilen .llv uzantılı dosyayı seçin.

Son Yorumlar

 • Henüz yorum yapılmadı ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

 • Kullanım Rehberi

  • Lisansı Yükle

   Digital lisansınızı bilgisayarınıza yükleyin.

  • E-kitabı Yükle

   Librarytürk kütüphanesinden kitabınızı seçin.

  • Lisansı Aktifleştir

   İndirilen lisans dosyasını locklizard pdf okuyucuya tanımlayın.

  • oku

   Pdf Oku

   Artık cihazınızda pdf dosyalarına erişebilirsiniz.

  Nasıl Çalışır?

  libraryturk

  Türkiye'nin akademik e-kitap sağlayıcısı Librarytürk. Librarytürk; çevrimiçi akademik kitaplar ve materyallerin lider sağlayıcısıdır. Araştırmacılar için bir e-kütüphane görevi üstlenen Librarytürk, bugüne kadarki istatistiksel rakamları ile bu alanda öncü olma hedefine kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

  Sayfa Başına Dön